MUSEUM OF MODERN LIFE AT CONFERENCE IN ENGLAND
Report from the annual Design History Conference 2000 which was held at Portsmouth University from the 7. to the 9. of September 2000. The theme was "Making & Unmaking - creative and critical practice in a designed world".
The webcurators Laura Rytter Holm and Maria Rytter were invited to participate and present the Museum of Modern Life on Friday 8/9, Strand E: Curating and Interpreting the object.
Abstract: "The Museum of Modern Life was established one month ago on the internet. In this presentation the experiences which have been gained so far are being discussed. The idea behind the museum is to study, collect, preserve and exhibit the modern life as it is being lived now. The collections are built up by objects or artefacts donated by the museum visitors on registration cards placed on the internet. The idea of creating a museum for the modern life started as a pondering over the fact that every major city has a museum of modern art while no one has a museum of modern life. An experienced museum curator on the earth, Maria Rytter gives her estimates of the role of the museum object in cyber space."

MUSEUM FOR MODERNE LIV PÅ KONFERENCE I ENGLAND
Rapport fra den årlige engelske Designhistorie Konference 2000, der blev afholdt på Portsmouth Universitet i dagene fra den 7-9 september. Temaet for konferencen var det uoversættelige "Making & Unmaking" - kreativ og kritisk praksis i en designet verden".
Internet museumsinspektørerne Laura Rytter Holm og Maria Rytter var inviteret til at deltage med en præsentation af Museum For Moderne Liv om fredagen den 8/9 under E: "Formidling og fortolkning af tingen/objektet".
"Museum For Moderne Liv åbnede for en måned siden på internettet. Under præsentationen diskuteres de erfaringer som museet har indvundet indtil nu. Museets ide er at studere, indsamle, bevare og udstille det moderne liv som det leves nu. Samlingerne opbygges af de genstande som museets besøgende indsætter på registreringskort lagt ud på nettet. Ideen til internetmuseet udsprang af det faktum, at enhver storby med respekt for sig selv har et museum for moderne kunst, mens der intet steds findes et museum for moderne liv. Maria Rytter, en erfaren jordbaseret museumsinspektør, giver sit bud på museumsgenstandens rolle i cyber space.""Entering and leaving trains varies from country to country. In England this happens through the window. The journey from Odense to Portsmouth took 8 hours and lasted from 5:30 a.m. to 13:30 p.m. (12:30 British time).

"Måden hvorpå man stiger af og på et tog varierer fra land til land. I England foregår det igennem vinduet. På skiltet står: "For at åbne døren: Rul vinduet ned og brug håndtaget på ydersiden af døren. Vær så venlig at lukke vinduet og døren efter brug." Rejsen mellem Allested og Portsmouth tog 8 timer og varede fra 5:30 til 13:30 (12:30 engelsk tid).

 

   
 


Professor Tim Putnam on his portable scooter "My scooter is a source of great pleasure and I bring it with me to work in the trunk of my car. I use it everywhere on campus. And I have been in and around Portsmouth on it."
Tim Putnam was the head of the Making and Unmaking Conference 2000.

Professor Tim Putnam på sit løbehjul.
"Jeg har stor glæde af mit løbehjul som jeg har med på arbejde hver dag i min bils bagagerum. Jeg bruger det overalt på campus, men bruger det også når jeg har et ærinde i Portsmouth og omegn.
Tim Putnam var leder af konferencen Making & Unmaking.

    


Martin Freeman on his skate board "I bring my skate board with me everywhere and I feel that it is taking too much control over me. If it does not stop, I will go down to the coast and let it drift to the sea. Maybe someone will find it and continue to skate on it." Martin Freeman came to fetch his girlfriend at the conference

Martin Freeman på sit skateboard.
"Jeg har mit skateboard med mig overalt og føler snart at det er ved at tage magten fra mig. Hvis det ikke holder op, sender jeg det til havs nede fra kysten. Måske er der en anden som finder det, og skater videre på det."
Martin Freeman kom for at hente sin kæreste på konferencen.

 
       


David Rees Davies with two owls "My owls have a strange story. They originate from two different parts of the world, but are carved in the same manner.The brown owl was carved by a handicapped boy in England. He gave it to me as a gift in 1980. The black owl I found in the museum shop at the Harare Museum of Modern Art in Zimbabwe in 1989. I was struck by its resemblance with my owl at home in England and bought it." David Rees Davies curated the exhibition "Secrets" for the conference.

David Rees Davies med to ugler.
"Mine ugler har en mærkelig historie. De stammer fra to forskellige steder i verden, men er skåret på samme måde. Den brune ugle er skåret af en handikappet dreng i England. Jeg fik den af ham i 1980. Den sorte ugle fandt jeg i museumsbutikken på Museum for Moderne Kunst i Harare i Zimbabwe i 1989. Jeg blev slået af dens lighed med min ugle hjemme i England og købte den." David Rees Davies havde tilrettelagt udstillingen "Hemmeligheder" for konferencen.

 


 

   


Paperboat with inscription "A souvenir of an iron ship to be floated to P. Makov, Kharkov." P. Makov is an artist and one of the founders of Museum of Modern Life. He did not participate in the conference, but he exibited some of his paper boats with graphic design at the "Secrets" exhibition. This paper boat was folded by David Rees Davies out of the evening programme for the first night at the conference. A dinner on board the HMS "Warrior", the worlds largest iron ship when built in 1860.

Papirbåd med inskription "En souvenir af et jernskib, skal flydes over til P. Makov, Kharkov."
P. Makov er kunstner og en af grundlæggerne af Museum for Moderne Liv. Han deltog ikke i konferencen, men udstillede nogle af sine papirbåde med kobbertryk på udstillingen "Hemmeligheder". Denne papirbåd er foldet af David Rees Davies på papiret med programmet for konferencens første aften. En middag på skibet HMS "Warrior", som var verdens største jernkrigsskib, da hun blev bygget i 1860.

 

 
       


Weighell and Mccullogh mending the vending machines at the University cafe. "It is amazing how much litter such a conference produces", one of the caretakers told. "But the students are almost as bad. They make paper aeroplanes
out of the teaching material which they throw all over the place. One day I collected all the aeroplanes and placed them on a table, drew a circle around them and wrote: LANDING SPOT FOR AEROPLANES. PLEASE AIM HERE.
THE CARETAKER. That helped."

Weighell og Mccullogh reparerer salgsautomaterne i universitetscafeen. "Det er forbløffende hvor meget affald sådan en konference producerer", bemærkede en af rengøringsfolkene, "men de studerende er næsten lige så slemme. De laver f. eks. papirflyvere af undervisningsmaterialet og smider dem overalt. En dag samlede jeg alle flyverne, lagde dem på et bord, slog en cirkel omkring dem og skrev: "LANDINGSPLADS FOR PAPIRFLYVERE. SIGT HER HEN. RENGØRINGSPERSONALET. Det hjalp"

    


The webcurators collected artefacts of modern life on the conference.
Moira Thunder donated her pointer:
"Before I became a curator at Victoria And Albert Museum I was a skilled horsewoman. When I gave up riding for my curatorial career, I brought my whip with me into my new world and used it as a pointer". Curator Thunder presented a paper on English woven silks and their designs in the 18.th century.

 

Internet museumsinspektørerne indsamlede museumsgenstande fra det moderne liv på konferencen. Moira Thunder donerede sin pegepind.
"Før jeg blev museumsinspektør ved Victoria og Albert Museum var jeg en øvet rytterske. Da jeg opgav ridningen for min museumskarriere, bragte jeg min pisk med mig over i min nye verden og anvendte den som pegepind."
Museumsinspektør Thunder viste lysbilleder og talte om engelske vævede silkestoffer fra det 18. århundrede og deres design.

 

 
       

George Legrady presented "Les Souvenieres pleine et poche" a Internet Pocket Museum planned as an exhibition project for the Centre Pompidou in Paris.
The idea is that all the visitors of the exhibition must enter something from their pockets through boxes with digital cameras installed. Afterwards they fill in a card with information about their donation. This will be exhibited together with the photograph of the object on screens in the exhibition. The project is being developed by scientists from Finland, Canada, USA, Hungary and France.


   


Professor David Jeremiah placed the pockets at the Museum of Modern Life, or rather the anxiety of holes in pockets. "Pockets - inside, outside, at the back , top. Hidden, zipped, buttoned, decorated. Large, small. On clothes, bags and purses."

 

 

 

George Legrady præsenterede "Les Souvenieres pleine et poche" der er et internet Lommemuseum, planlagt som et udstillingsprojekt på Centre Pompidou i Paris. Ideen er at alle besøgende til udstillingen skal indsætte noget fra deres lommer til standere med indbyggede digitalkameraer. Bagefter skal de udfylde skemaer med informationer om deres donation. Disse vil blive udstillet sammen med et fotografi af genstanden på skærme i udstillingen. Projektet er under udvikling med deltagelse af videnskabsfolk fra Finland, Canada, USA, Ungarn og Frankrig.


    Professor David Jeremiah indsatte lommer på Museum for Moderne Liv eller rettere angsten for huller i lommerne. "Inderlommer, yderlommer, baglommer, toplommer. Skjulte, med lynlåse, men knapper, med udsmykning. Store og små. På tøjet, tasker og punge."  
     

Colin John Gratton donated his short wave radio to the Museum of Modern Life. "It is an indispensable tool at my job as a caretaker at the university. And it can help save lives." Colin John Gratton was resting for a short moment outside the university cafe where the participants were served tea and coffee.

Colin John Gratton indsatte sin kortbølgeradio til Museum for Moderne Liv. "Den er et vigtigt redskab i mit arbejde som portner. Og den kan redde menneskeliv." Colin John Gratton tog sig et lille hvil uden for universitetetscafeen, hvor deltagerne i konferencen fik deres te og kaffe i pauserne.